ثبت نام دانشجویان در گردهمایی

دانشجویانی که در حال حاضر مشغول به تحصیل باشند به دو گروه زیر دسته بندی میشوند:

.

الف)  اگر حداقل در یکی از مقاطع قبلی، دانشجوی دانشگاه بوده باشند می توانند بعنوان یک دانش آموخته با استفاده از شماره دانشجویی مربوط به مقطع قبلیشان وارد سایت شده و ثبت نام نمایند.

.

ب)  اگر اولین مقطع تحصیلی است که در دانشگاه تحصیل می کنند برای ثبت نام جهت حضور در گردهمایی شهریور 96 باید:

.

هزینه شرکت در گردهمایی  که مبلغ 30 هزار تومان است را به شماره شبای

IR55 - 0190 - 0000 - 0010 - 3260 - 8020 - 04

بنام انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان

.

واریز کرده و تصویر فیش واریزی را به همراه شماره تماس خود به ایمیل  alumni@cc.iut.ac.ir  ارسال نمایند.

در اینصورت پذیرش آنها در روز گردهمایی با ارایه ی کارت دانشجویی امکانپذیر خواهد بود.

* این روش ثبت نام مربوط به دانش آموختگان نیست *

.

آخرین تغییر: چهارشنبه، 11 مرداد 1396، 10:29 صبح